PROVINCES:
 
Anhui
 
Fujian
 
Gansu
 
Guangdong
 
Guangxi
 
Guizhou
 
Hainan
 
Heilongjiang
 
Hebei
 
Henan
 
Hubei
 
Hunan
 
Inner Mongolia
 
Jiangsu
 
Jiangxi
 
Jilin
 
Liaoning
 
Ningxia
 
Qinghai
 
Shaanxi
 
Shandong
 
Shanxi
 
Sichuan
 
Tibet
 
Xinjiang
 
Yunnan
 
Zhejiang
 
 
TRAVEL:
 
Travel Insurance
 
China Map
 
China Visa
 
Quarantine Service
 
China Customs
 
China Transportation
 
China Travel Tips
 
China Weather
 
China Postal Zip / Telephone Area Code
 
Chinese Conversation
 
Contact Us
 
Guangxi Map Page


  China Tour Package from a China Tour Agency
Tours to China Tibet Tours Yangtze Cruises
 
Advertisement Inquiry


Click on any part of the interactive map below to navigate in the country of China:
Yunnan Guizhou Guizhou Guizhou Guizhou Guizhou Guizhou Guizhou Hunan Hunan Hunan Hunan Hunan
Yunnan Yunnan Guizhou Guizhou Guizhou Guizhou Guizhou Guizhou Hunan Guangxi Hunan Hunan Hunan
Yunnan Yunnan Guizhou Guizhou Guizhou Guizhou Guizhou Guizhou Guangxi Guangxi Hunan Hunan Hunan
Yunnan Yunnan Guizhou Guizhou Guizhou Guangxi Guizhou Guangxi Guangxi Guangxi Guangxi Hunan Hunan
Yunnan Yunnan Guizhou Guizhou Guangxi Guangxi Guangxi Guangxi Guangxi Guangxi Guangxi Guangxi Guangdong
Yunnan Yunnan Guangxi Guangxi Guangxi Guangxi Guangxi Guangxi Guangxi Guangxi Guangxi Guangxi
Yunnan Yunnan Yunnan Yunnan Guangxi Guangxi Guangxi Guangxi Guangxi Guangxi Guangxi Guangdong Guangdong
Yunnan Yunnan Vietnam Vietnam Vietnam Guangxi Guangxi Guangxi Guangxi Guangxi Guangdong Guangdong Guangdong
Vietnam Vietnam Vietnam Vietnam Vietnam Guangxi Guangxi Guangxi Guangxi Guangdong Guangdong Guangdong
Vietnam Vietnam Vietnam Vietnam Guangxi Guangxi Guangxi Guangdong Guangdong Guangdong South China Sea
Vietnam Vietnam Vietnam Vietnam Vietnam Vietnam Vietnam South China Sea South China Sea Guangdong South China Sea South China Sea South China Sea

BACK TO: >WORLD MAP> >ASIA MAP> >CHINA MAP> >TRAVEL>**********Travel to China**********


Scenic Places, Famous Places and Attractions Lookup in Guangxi Province:

Guangxi Province

Lijiang Guilin

Mount Xianbi

Yangshuo

Longji Titian

Seven Star Cavern (Qixinyan)


Postal Area Zip and Telephone Code Lookup of Major Cities in Guangdong Province:
BaisePostal Zip Code 533000Phone Area Code 776
BeihaiPostal Zip Code 536000Phone Area Code 779
GuilinPostal Zip Code 541000Phone Area Code 773
HechiPostal Zip Code 547000Phone Area Code 778
LiuzhouPostal Zip Code 545000Phone Area Code 772
NanningPostal Zip Code 530000Phone Area Code 771
PingxiangPostal Zip Code 532600Phone Area Code 771
QinzhouPostal Zip Code 535000Phone Area Code 777
WuzhouPostal Zip Code 543000Phone Area Code 774
YangahuoPostal Zip Code 541900Phone Area Code 773
YulinPostal Zip Code 537000Phone Area Code 775
Click Here to Look Up Postal Area Zip and Telephone Code of Other Cities


Weather and Temperatures Lookup of Major Cities in Guangxi Province:
CityJanuaryAprilJulyOctober
Nanning12.7C or 54.9F 22.0C or 71.6F28.3C or 82.9F23.3C or 73.9F
Guilin8.0C or 46.2F18.4C or 65.1F28.3C or 82.9F20.7C or 69.3F
Click Here to Look up Weather of Other Cities


BACK TO: >WORLD MAP> >ASIA MAP> >CHINA MAP> >TRAVEL>