PROVINCES:
 
Anhui
 
Fujian
 
Gansu
 
Guangdong
 
Guangxi
 
Guizhou
 
Hainan
 
Heilongjiang
 
Hebei
 
Henan
 
Hubei
 
Hunan
 
Inner Mongolia
 
Jiangsu
 
Jiangxi
 
Jilin
 
Liaoning
 
Ningxia
 
Qinghai
 
Shaanxi
 
Shandong
 
Shanxi
 
Sichuan
 
Tibet
 
Xinjiang
 
Yunnan
 
Zhejiang
 
 
TRAVEL:
 
Travel Insurance
 
China Map
 
China Visa
 
Quarantine Service
 
China Customs
 
China Transportation
 
China Travel Tips
 
China Weather
 
China Postal Zip / Telephone Area Code
 
Chinese Conversation
 
Contact Us
 
Guizhou Map Page


  China Tour Package from a China Tour Agency
Tours to China Tibet Tours Yangtze Cruises
 
Advertisement Inquiry


Click on any part of the interactive map below to navigate in the country of China
Sichuan Sichuan Sichuan Sichuan Sichuan Sichuan Sichuan Sichuan Sichuan Sichuan Sichuan Sichuan Sichuan Hunan Hunan Hunan
Sichuan Sichuan Sichuan Sichuan Sichuan Sichuan Sichuan Sichuan Sichuan Sichuan Guizhou Guizhou Sichuan Hunan Hunan Hunan
Sichuan Sichuan Sichuan Sichuan Sichuan Sichuan Sichuan Guizhou Guizhou Guizhou Guizhou Guizhou Sichuan Hunan Hunan Hunan
Sichuan Sichuan Yunnan Sichuan Sichuan Sichuan Guizhou Guizhou Guizhou Guizhou Guizhou Guizhou Sichuan Hunan Hunan
Sichuan Yunnan Yunnan Sichuan Sichuan Sichuan Guizhou Guizhou Guizhou Guizhou Guizhou Guizhou Hunan Hunan
Sichuan Yunnan Yunnan Yunnan Yunnan Sichuan Sichuan Guizhou Guizhou Guizhou Guizhou Guizhou Guizhou Guizhou Hunan Hunan
Yunnan Yunnan Yunnan Yunnan Guizhou Guizhou Guizhou Guizhou Guizhou Guizhou Guizhou Guizhou Hunan Hunan
Yunnan Yunnan Guizhou Guizhou Guizhou Guizhou Guizshou Guizhou Guizhou Guizhou Guizhou Guizhou Guizhou Guizhou Hunan Hunan
Yunnan Yunnan Yunnan Guizhou Guizhou Guizhou Guizhou Guizhou Guizhou Guizhou Guizhou Guizhou Guizhou Guangxi
Yunnan Yunnan Yunnan Guizhou Guizhou Guizhou Guizhou Guizhou Guizhou Guizhou Guizhou Guizhou Guangxi Guangxi Guangxi
Yunnan Yunnan Yunnan Guizhou Guizhou Guizhou Guizhou Guizhou Guizhou Guangxi Guizhou Guangxi Guangxi Guangxi Guangxi
Yunnan Yunnan Yunnan Guizhou Guizhou Guizhou Guangxi Guangxi Guangxi Guangxi Guangxi Guangxi Guangxi Guangxi
Yunnan Yunnan Yunnan Guangxi Guizhou Guangxi Guangxi Guangxi Guangxi Guangxi Guangxi Guangxi Guangxi Guangxi
Yunnan Yunnan Yunnan Guangxi Guangxi Guangxi Guangxi Guangxi Guangxi Guangxi Guangxi Guangxi Guangxi Guangxi Guangxi Guangxi
Yunnan Yunnan Yunnan Yunnan Yunnan Guangxi Guangxi Guangxi Guangxi Guangxi Guangxi Guangxi Guangxi Guangxi Guangxi Guangxi

BACK TO: >WORLD MAP> >ASIA MAP> >CHINA MAP> >TRAVEL>**********Travel to China**********


Scenic Places, Famous Places and Attractions Lookup in Guizhou Province:

Caohai Natural Park

Fanjing Guizhou

Tianchi Longgong

Zhijin Cavern


Postal Area Zip and Telephone Code Lookup of Major Cities in Guizhou Province:
AnshunPostal Zip Code 561000Phone Area Code 853
DuyunPostal Zip Code 558000Phone Area Code 854
GuiyangPostal Zip Code 550000Phone Area Code 851
KailiPostal Zip Code 556000Phone Area Code 855
LiupanshuiPostal Zip Code 553000Phone Area Code 858
TongrenPostal Zip Code 554300Phone Area Code 856
XingyiPostal Zip Code 562400Phone Area Code 859
ZunyiPostal Zip Code 563000Phone Area Code 852
Click Here to Look Up Postal Area Zip and Telephone Code of Other Cities


Weather and Temperatures Lookup of Major Cities in Guizhou Province:
CityJanuaryAprilJulyOctober
Guiyang4.9C or 40.8F 16.3C or 61.3F24.0C or 75.2F15.9C or 60.6F
Zunyi4.2C or 39.6F15.7C or 60.3F25.3C or 77.5F16.0C or 60.8F
Click Here to Look up Weather of Other Cities


BACK TO: >WORLD MAP> >ASIA MAP> >CHINA MAP> >TRAVEL>