A Scientific Introduction to Go (Wei Qi, Weiqi, Baduk, Paduk, Igo)